Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Carina Sterk liggen bij Carina Sterk ter inzage en staan vermeld op www.carinasterk.nl.

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam | Carina Sterk Vestigingsadres | Ligne 21, 6131 MT Sittard
Telefoonnummer | +31 (0)46 4000275
Mobiel | +31 (0)6 3902 1628
Bereikbaarheid | 7 dagen per week van 9:00 uur tot 20:00 uur. WWW | https://carinasterk.nl/
E-mail | info@carinasterk.nl
KvK nummer | 56965001
BTW nummer | NL 082506310.B01

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Carina Sterk en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst (al dan niet op afstand) tussen Carina Sterk en de koper. Carina Sterk heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kan Carina Sterk geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 2. Voordat de koopovereenkomst (al dan niet op afstand) (al dan niet elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de koper kenbaar gemaakt. Indien de koopovereenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper kenbaar worden gemaakt op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koopovereenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Carina Sterk is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Carina Sterk gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Carina Sterk kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Carina Sterk niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: a) de prijs inclusief belastingen, b) de eventuele kosten van aflevering/verzending, c) de wijze van betaling en d) de aflevering of de uitvoering van de koopovereenkomst.
 6. Alle aanbiedingen gedaan op de website / webwinkel van Carina Sterk zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Carina Sterk en de koper komt als volgt tot stand: De koper plaatst een bestelling via de website/webwinkel. Indien het product voorradig is, krijgt de koper per e-mail een orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dat moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot dat de betaling bij Carina Sterk binnen is, door de koper ‘gereserveerd’. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de koper de bestelling wil veranderen, dient dit door de koper binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging aan Carina Sterk te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.
 7. Bij het ontvangen van niet bestelde producten, dient de koper Carina Sterk hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen.

De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Carina Sterk onverwijld langs elektronische weg (e-mail) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Carina Sterk treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige website/webwinkelomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Carina Sterk daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige koopovereenkomst aan Carina Sterk is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. De koper dient Carina Sterk hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door Carina Sterk, waarbij Carina Sterk het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van retourzending.
 2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of deze het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Carina Sterk retourneren, conform de door Carina Sterk verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper.
 4. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Carina Sterk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Carina Sterk behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt is, of door de koper beschadigd.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Carina Sterk alleen worden uitgesloten indien Carina Sterk dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten a) die door Carina Sterk tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper en b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten, indien deze in rekening worden gebracht, worden op de orderbevestiging vermeld. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één product wordt besteld, dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.
 2. De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de koper pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Carina Sterk de betaling ontvangt.
 3. De koper voldoet de betalingen met behulp van de online betalingsmogelijkheden van Sisow (Payment Service Provider). De bestelling wordt pas verstuurd wanneer de betaling door Carina Sterk van Sisow is ontvangen.
 4. Voor de verzending van de producten brengt Carina Sterk mogelijk een bijdrage in de verzendkosten in rekening. Indien Carina Sterk verzendkosten in rekening brengt, staat dit duidelijk bij het product of bij de bestelling omschreven.
 5. Bij wanbetaling door de koper zijn de wettelijke bepalingen hieromtrent van toepassing. In geval van wanbetaling door de koper heeft Carina Sterk behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

Levering en uitvoering

 1. Carina Sterk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Carina Sterk kenbaar heeft gemaakt.
 3. Carina Sterk verzendt de bestellingen met PostNL. De producten die verzonden worden via PostNL worden geleverd op maandag t/m zaterdag. De leveringstermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de koopovereenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. De eventueel bij de producten vermelde levertijd gaat in zodra Carina Sterk de betaling van de klant heeft ontvangen.
 5. Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de koper komen.
 6. Wanneer een bestelling niet bij de koper is afgeleverd, maar wél door Carina Sterk is verzonden, wacht Carina Sterk voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze 2 respectievelijk 4 weken wordt niet afgeweken. De ervaring leert dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door PostNL, dan wel in het buitenland een expediteur die in opdracht van PostNL werkt, alsnog worden afgeleverd.
 7. De koper dient het door Carina Sterk geleverde product direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren.
 8. Zijn de bestelde producten niet op voorraad of niet meer leverbaar, dan meldt Carina Sterk dit via een e-mail aan de koper. De koper heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en het recht op restitutie van het inzake de koop aan Carina Sterk betaalde bedrag. In geval van een dergelijke ontbinding zal Carina Sterk het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terugbetalen.
 9. Het risico tijdens het transport van de door de koper bestelde producten is voor Carina Sterk. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen deze op grond van enige koopovereenkomst aan Carina Sterk verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Het risico van de eventuele retourzending van de producten is voor de koper.
 10. Het is Carina Sterk toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Carina Sterk brengt de koper op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

Garanties en klachten

 1. Carina Sterk staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
 2. Garantie wordt alleen gegeven op productiefouten zoals losgeraakte naden. Garantie geldt niet voor slijtage van de producten na verloop van tijd of voor schade die is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de (was)voorschriften, dan wel oneigenlijk gebruik van en door de koper. De in de website/webwinkel afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde producten ten gevolge van (ondermeer) de instellingen van het beeldscherm van de koper. Carina Sterk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onze website/webwinkel en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit onze website/webwinkel.
 3. De garantieperiode geldt voor een half jaar na ontvangst van de goederen en wordt slechts in behandeling genomen op vertoon van de factuur (bevestiging van de bestelling).
 4. Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte producten, dan wordt verzocht om Carina Sterk hierover binnen 24 uur per e-mail (info@carinasterk.nl) te berichten.
 5. Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten binnen 24 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Carina Sterk, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 6. Bij Carina Sterk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Carina Sterk binnen een termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 7. Klachten kunnen worden gericht aan: Carina Sterk | Ligne 21 | 6131 MT Sittard | info@carinasterk.nl | +31 (0)46 4000275 | +31 (0)639021628.

Gebruik persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens die de koper bij het aangaan van de koopovereenkomst verstrekt, slaat Carina Sterk op in haar klantenbestand. Carina Sterk behandelt de persoonsgegevens zorgvuldig en gebruikt deze voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst, het verstrekken van gevraagde informatie en het onderhouden van de klantrelatie. Carina Sterk verstrekt geen gegevens aan derden. Carina Sterk houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Indien de koper gegevens wenst in te zien zoals ze zijn opgenomen in het bestand dan zal Carina Sterk deze gegevens na ontvangst van een schriftelijke verzoek hiertoe verstrekken. Indien de koper na uitvoering van een koopovereenkomst wenst dat de gegevens worden verwijderd uit het bestand, dan zal Carina Sterk de gegevens na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe, uit het bestand verwijderen. Een meer uitgebreide beschrijving van het privacy statement van Carina Sterk treft u aan op de volgende webpagina.

Merknaam en copyright

 1. Het is de koper niet toegestaan om gebruik te maken van de door Carina Sterk in het handelsverkeer gebezigde merk- en handelsna(a)m(en), alsmede het logo zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Carina Sterk.
 2. Op alle op de website/in de webwinkel aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website/webwinkel van Carina Sterk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website/webwinkel kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website/webwinkel mogen zonder schriftelijke toestemming van Carina Sterk noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
 3. Carina Sterk heeft en behoudt alle rechten van intellectueel eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
 4. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Carina Sterk gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Acceptatie Algemene Voorwaarden

Alle gebruikers van deze website/webwinkel worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00